Utbildningsnämnden kränker barnkonventionen

2011-12-09
Av

Skolan ska lära svenska elever demokrati och goda värderingar. Men när Stockholms utbildningsnämnd ska ta beslut om att lägga ner Bredbyskolan i Rinkeby utan hänsyn till elevernas upprörda röster, kränker man barnens FN-stadgade rättigheter.

Det finns skilda åsikter huruvida den kommunala skolan ska finnas kvar eller inte, och det är alltid kontroversiellt när offentliga verksamheter riskerar att läggas ner. Det som däremot upprör mig och frågan som jag vill belysa är hur barnen blivit behandlade i denna fråga.

Det vi lärt oss om demokrati i skolan är ett skämt. 150 barn och föräldrar kokar av ilska för att politikerna ska lägga ner deras skola utan att de fått påverka beslutet. Grundskolechefen ber iskallt folk att lugna ner sig och acceptera läget.

Så lät det när jag följde informationsmötet på Bredbyskolan i Rinkeby, en vecka innan ett definitivt beslut ska fattas. Kvällens slutsats löd: lägg ner skolan. Den 15e december fattar politikerna beslut.

Jag kunde se hur upprörda och besvikna föräldrar och barnen blev när beskedet mottogs. Ett beslut som ingen vuxen på plats ville ta ansvar för. – Ärendet ligger inte på mitt bord, sa grundskolechefen.

Skollagen och läroplanerna återtar sig i linje med FN:s barnkonvention. Personer som arbetar med utbildningsfrågor är skyldiga att följa dessa principer. Genom hela elevernas skolgång har alla barn rätt till information och inflytande i beslut som påverkar dem. Att utbildningsnämnden undanhållit information och exkluderat eleverna i denna beslutsprocess kan inte annat än ses som ett svek och en kräkning mot barnen.

Vad skickar detta för signaler till barnen i Bredbyskolan när de vuxna, ansvariga för skolan kränker deras rättigheter genom att ta ifrån dem rätten att tycka till? Om samhällets och skolans mål är att fostra goda demokratiska medborgare, går denna handling helt emot dessa ambitioner och barnens perspektiv.

För många som växt upp i Rinkeby har Bredbyskolan betytt mycket, inte minst för eleverna på skolan idag. Genom en bra skolverksamhet och olika aktiviteter: läxhjälp, fritidsverksamheter och idrottsaktiviteter har man engagerat elever och föräldrar till att bidra till en god samhällsutveckling. Den sociala inriktning man arbetat efter har varit en förutsättning för elevernas välbefinnande och trygghet.

Men faktum är att varken elever eller föräldrar kunnat påverka det beslutsunderlag som föreslås för nedläggningen. Tjänstemännen har inte besvärat sig med att fråga vad de tycker om skolverksamheten, lokalerna eller lärarkompetensen. Det uppges vara några av orsakerna till att skolan läggs ner.

Det som gav mig hopp men också skrämde mig under mina samtal med eleverna var deras förmåga att genomskåda de vuxnas kränkande behandling mot dem. Ju längre kvällen led såg jag föräldrar bli alltmer upprörda över att den bristfälliga demokratin i Rinkeby ännu en gång gjort dem till offer för nedläggning av offentlig verksamhet utan samtal med dem.

Jag undrar hur politikerna tänker när man nu fattar ett beslut utan barnens synpunkter? Utan att göra det kan beslutet inte legitimeras oavsett vilka argument man lägger än fram.

Att de ansvariga inte respekterat barnkonventionen är en allvarlig fråga för hela samhället. Det får helt enkelt inte gå till på det sättet. Ett beslut som påverkar många människor bör föregås av en demokratisk process, och människor har rätt till information och inflytande.

Ett redan marginaliserat Rinkeby har inte råd att få ytterligare frustrerade och ignorerade ungdomar. Just detta tror jag tyvärr blir följden av att utbildningsnämnden inte tar hänsyn till barnen i denna fråga. Elevernas uppgivenhet och besvikelse kommer att få negativa konsekvenser för deras välmående. Deras självkänsla och utveckling påverkas negativt då de fått uppfattningen att det är på grund av dem som skolan läggs ned. Att föräldrar dessutom känner sig odelaktiga och arga med anledning av beslutet kommer att sprida en negativ stämning och påverka barnen även i hemmet.

Tjänstemännen har begått ett allvarligt tjänstefel och diskriminerat barnen, då man tydligen visat att barnen i Rinkeby inte har någon rätt att tycka till om sina egna liv. Beslut som påverkar barn ska genomsyras av FN:s barnkonvention och för att detta ska vara mer än fina ord på papper krävs det att utbildningsnämnden tar sitt ansvar och tänker om.

Skjut upp beslutet om att lägga ner skolan den 15e december. Ta hänsyn till barnen och föräldrarna och låt göra en ny utredning som bygger på dialog och medbestämmande från de som påverkas av beslutet kring Bredbyskolan. Allt annat riskerar att skada barnens framtid och tilltro till de vuxna. Och det har varken Rinkeby eller övriga Sverige råd med.

Tags: ,

6 Responses to Utbildningsnämnden kränker barnkonventionen

 1. rby
  2011-12-11 at 01:00

  1. Barn är barn, inget annat. De är inte vuxna. Samhället har bestämt att åldern för rösträtt är 18 eftersom man innan det inte anses ha utvecklat tillräckligt för att förstå konsekvenser av beslut, men kan skilja mellan rätt och fel (därav straffmyndig vid tidigare ålder).

  2. Skulle vi emellertid följa ditt resonemang, om att det är odemokratiskt att barn inte får tycka till i en beslutsprocess, kan vi lika gärna kunna hävda att det inte finns något demokratiskt land i världen eftersom barn under en viss ålder aldrig får vara med och rösta. Inser du nu hur vilset ditt resonemang låter?

  4. Sverige har inte direktdemokrati, observera att vi inte lever i Schweiz. Sverige har representativ demokrati vilket innebär att det vanliga folket inte har mycket att säga till i en beslutsprocess, om än att det kan tas till hänsyn, annat än under valen som är vart fjärde år. När det gjorde senaste gången valde en majoritet av den dåvarande befolkningen i Rinkeby att faktiskt inte ta sig tid att rösta alls eftersom valdeltagandet låg på runt 44% (kan vara en gammal uppgift).

  5. Om Bredbyskolan inte tillför samhället någon nytta, kan det lika gärna läggas ner.

  6. Tycker man inte att det är OK att offentliga verksamheter läggs ner föreslår jag att man ser till att jobba för att betala skatta och bidra till den offentliga budgeten samt jobba för att spara egna pengar som kan nyttjas till utbildning för barnen. Socialismen är ett minne blott runt om i världen, den bryska sanningen är att människor dessvärre inte längre är solidariska och då gäller det att anpassa sig till verkligheten.

  7. Välkommen till verkligheten.

 2. Muddei
  2011-12-11 at 20:15

   Punkt 
  1-2,
  9 december, 2011
  Rami Al-Khamisi skriver-
  “Jag undrar hur politikerna tänker när man nu fattar ett beslut utan barnens synpunkter? Utan att göra det kan beslutet inte legitimeras oavsett vilka argument man lägger än fram”
  - Rami nämner inget om röst rätt och eller barnens förmåga att fatta beslut med full förståelse för konsekvenserna. Rami skriver om Barnkonvektionen och elevernas rätt för synpunkter som beslutsfattarna kan antingen ta till sig eller inte. Inser du nu hur pass fel du läst Ramis text?

  3, Du glömde 3:an.

  4, Står det i dina uppgifter (gamla eller ej) om hur många av invånarna faktiskt är berättigade att rösta? För övrigt så var den punkten helt onödig eftersom att det är inte relevant till situationen i Bredbyskolan. Du kan omöjligt veta vilka av elevernas föräldrar  valde att antingen rösta eller ej. 

  5, “Om Bredbyskolan inte tillför samhället någon nytta, kan det lika gärna läggas ner” 
  - Du var bara tvungen att ha en ‘punkt 5′ (så tolkar jag den punkten),  därav den totalt tafatta och skrattretande kommentaren. 

  6,  
  “Tycker man inte att det är OK att offentliga verksamheter läggs ner föreslår jag att man ser till att jobba för att betala skatta och bidra till den offentliga budgeten samt jobba för att spara egna pengar som kan nyttjas till utbildning för barnen” 
  - vad menas med detta? Vilka är det som inte betalar skatt? Ska det vara alla boende i Rinkeby vars barn går i ? Hur är det möjligt att du kan anta att varenda en av Rinkebys invånare inte betalar skatt, pga förutfattade meningar antar jag.  Kan inte göra annat än att flina åt ditt svar.  

  7, Vilken eller vems verklighet gäller välkomnandet, din verklighet verkar bestå av  förutfattade meningar och stereotypifieringar (mitt antagande) 

 3. Muddei
  2011-12-11 at 20:18

  Miss i punkt 6
  -Ska det vara alla boende i Rinkeby vars barn går i Bredbyskolan-

 4. Rami Al-Khamisi
  2011-12-11 at 21:36

  Rby:
  Tack för dina synpunkter trots att du har en ganska snevriden bild av människor i Rinkeby.
  - Du inser väl att du säger emot dig själv på flera punkter. För det första argumenterar jag inte för elevernas demokratiska röst, utan deras rättigheter enligt barnkonventionen som Sverige raticifierat. Men när du ändå är inne på den demokratiska tråden, så har väl deras föräldrar som är äldre än 18 rätt till information och dialog om inte barnen har det, håller du med?

  - Du är det perfekta exemplet på någon som lärt sig “demokratiboken” från skolan utantill och hänvisar till att rösta var 4e år. Men för människor som lever i marginalsering och är exkluderade från den offentlig debatten, och ständigt får beslut fattade emot sina viljor och intressen räcker det inte. Den mest grundläggande rättigheten är att människors medborgligarätt till information och deltagande i frågor som berör de. Inte för att besluta kring frågan, utan ge sitt och höra motpartens perspektiv. Exkluderar du människor från dessa processer men kräver att de accepterar beslut som du fattar över huvudet på de så är det inte en demokrati som jag är stolt över.

  - Behandlar du barnen på ett liknande kränkande sätt riskerar vi att få en helt annan “verklighet” när de växer upp – än den du försöker öppna mina ögon för idag. Det är hela min poäng.

 5. underjordenutanpass
  2011-12-12 at 23:15

  Mycket bra text!!

  “Men faktum är att varken elever eller föräldrar kunnat påverka det beslutsunderlag som föreslås för nedläggningen. Tjänstemännen har inte besvärat sig med att fråga vad de tycker om skolverksamheten, lokalerna eller lärarkompetensen.”

  Demokratin i Järva tog ett tidigare jullov!

 6. Carl Göran
  2011-12-14 at 20:56

  http://www.youtube.com/watch?v=b6r-IbZaIi4

  Det här borde nog räcka, hur de behandlat Rinkeby folket.

Leave a Reply